οικονομικα στοιχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Την 9/04/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 8716 η από 9/04/2013 αίτηση/δήλωση της ιστοσελίδας (www.dimitriadissa.gr) της Εταιρείας με επωνυμία “Γεώργιος Π.Δημητριάδης ΑΕ”, το διακριτικό τίτλο “Γ.Π.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ” και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044376907000.